This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Årsmøteinformasjon 2022

 

   
 

 

 

 

 

Steinsfjorden Fiskeforening

Referat fra årsmøte

Grendehuset i Sundvollen 19.mai 2022 kl. 19:00

 

 

 

Post 1 - Godkjenning av innkallingen

Innkalling er sendt i epost  og tekstmelding (til medlemmer uten epost) til registrerte medlemmer for 2021.

Innkallingen ble godkjent

Post 2 - Valg av møteleder

Leder Truls Kristensen ble valgt til møteleder.

Post 3 - Årsberetning

Sekretær framla årsberetningen.

Medlemsmassen:

Foreningen hadde 131 registrerte medlemmer ved utgangen av 2021, noe som er en oppgang fra 73 i 2020. Hittil i år er det registrert 79 medlemmer.

Aktiviteter:

I kalenderåret 2021 har foreningen avoldt 9 styremøter. Et styremøte er avholdt så langt i 2022.

På møtene har saker om tilskudd for oppsyn, medlemsmassen og krepsing vært temaer. Vi har også besvart en henvendelse fra statsforvalteren om utvidede data om krepsefiske. Det ble blant annet regnet ut hvor mange fiskere som fisket med 0-10, 11-20 teiner og så videre.

Det ble ingen vinterfestival pga. covid19.

Det ble ikke arrangert gjeddefestival i 2021. Det er ikke arbeidet med planer for ny festival.

Krepsefiske:

I løpet av 2021sesongen har oppsynsbåten vært på tokt 15 timer. I tillegg ble det ca.17,5 timer med bruk av private båter under teinerensk.

Fire oppsynstokt ble gjort utenfor krepsesesong.To oppsynstokt ble gjort i krepsesesongen.Under teinerensken ble det tatt opp 67 teiner.

I 2020 søkte foreningen om 70900,- kroner i tilskudd fra midler til trua arter via Miljødirektoratets elektroniske søknadsenter. Hele beløpet ble tildelt.

I 2021 søkte foreningen om 90000,- kroner fra samme tilskuddsordning.Denne gang innholdt søknadenogså et pilotprosjekt med undervannsdrone. Foreningen ble i utgangspunktet oppfordret av Statsforvalteren til å erverve drone for å gjøre forsøk med berging av tapte teiner.

Imidlertid ble kun 26 000 kroner tildelt fra midler til trua arter! Foreningen mottok også 39 000 kroner direkte fra Statsforvalteren via deres forvaltningsmidler. Total tildeling ble da 65 000 kroner.

Konsekvens av dette ble at pilotprosjektet med undervannsdrone ble skrinlagt. Det ga også negativt utslag på aktivitetsnivået for oppsyn i 2021.

Åpent fagmøte om Steinsfjorden

28. april 2022 ble det avholdt en åpen fagdag om Steinsfjorden med en påfølgende Workshop. Det ble arrangert på Sundvollen hotell og var i regi av Hole kommune.

Steinsfjorden fiskeforening, ved leder Truls Kristensen, var en av innleggs holderne. Kristensen og Kjell Sundøen deltok også på Workshop.

Målet med fagdagen var å få en felles oversikt over status for Steinsfjorden som økosystem og opplevelse. Få innspill til videre innsats for Steinsfjorden, bedre kunnskapsgrunnlag og tiltak.

Annet:

I 2021 ble det blitt skrevet et avisinnlegg til Ringerikes blad om Mjøsaksjonen og mangelen på tilsvarende tiltak mot alger i Steinsfjorden.

Samt et avisinnlegg i samme avis om brua til Storøya.

 

Post 4 - Regnskap

Presentasjon av resultatregnskap med fjorårstall

Salen støtter forslag om å gi flere personer i styret fullmakt til å betale regningene til SF (kun kasserer har tilgang per nå). Ingen andre spørsmål til regnskapet ble stilt fra salen.

Post 5 - Saker fra styret:

Sak 1 - Krepsefisket 2021

Statistikk for krepsefisket ligger på et stabilt nivå.

Andelen tapte teiner som ikke kan redegjøres for er rundt 500 stk

Sak 2 - Prøvefisket 2021

Orientering ved leder

Presentasjon av statistikk mottatt fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Sak 3 - Fiskeoppsynet

Orientering ved nestleder

Presentasjon av oppsynslogg 2021

Oppsynet besto av tillitsvalgte (valgt av styret).

Det er vanskelig å finne personell til å kjøre oppsyn. Det virker ikke realistisk å få utdannet personell med begrenset politimyndighet. Mangelen på myndighet begrenser aktiviteten vår. Samtidig som SNO har økt sin aktivitet betraktelig. Styret ber årsmøtet drøfte situasjonen for fremtidig oppsynsaktivitet.

Fra salen ble det ønsket at SF skal fortsette sin oppsynsaktivitet for å vise at SF er til stede så lenge dette er mulig.

Sekretær fører oppsynslogg og tokter kan registreres ved å kontakte Daniel.

Sak 4 - Salg av materiell

Orientering ved materialforvalter.

Materiell som Steinsfjorden fiskeforening har på lager pr dags dato er:

Not lin til krepseteiner, agnkroker, sytråd, hvitt og farga stantau. Samt fiskegarn, 70mm, 45mm, 39 og 90 mm.

Kontaktinformasjon til materialforvalter:

Jan Ivar Sundland tlf.: 997 77 510 epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sak 5 - Vannkvalitet Steinsfjorden

Orientering ved leder

Foreningen har ikke gjort oksygenmålinger i 2021.

Steinsfjordutvalget/rådet. Leder i foreningen er vararepresentant i utvalget.

Utvalget ble i 2020 døpt om til Steinsfjordrådet samtidig som forslag til mandat ble sendt til kommunene for vedtak. Hole kommune vedtok mandatet og videreføringen. Ringerike kommune valgte i stedet å fremme forslag om et større råd med flere kommuner, for hele Tyrifjorden vannområde. Etter dette har rådet i praksis vært nedlagt.

Medlemmene i Hole kommune fortsatte imidlertid å jobbe med et initiativ for å få vannmiljø på dagsordenen. Resultat av dette er den åpne fagdagen om Steinsfjorden som ble avviklet 28. april 2022 på Sundvollen hotell. Foreningen holdt innlegg om opplevd miljøtilstand for Steinsfjorden på fagdagen. Link til foreningens presentasjon: https://www.dropbox.com/s/scslah3582ad75g/SF%20-%20Steinsfjordkonferanse%20april%202022.pptx?dl=0

Sak 6 Godtgjørelser 

Fremlegges av nestleder

Styrets forslag til godtgjørelser for 2022.

Verv Godtgjørelse 2021 Godtgjørelse 2022

Leder Kr 3 000 Kr 3 000

Nestleder

(og oppsynsleder) Kr 1 000 Kr 0

Sekretær Kr 0 Kr 1 000

Kasserer Kr 2 000 Kr 2 500

Materialforvalter Kr 3 000 Kr 3 000

Valgkomité 1 Kr 1 000 Delt etter innsats Kr 1 000 Delt etter innsats

Valgkomité 2

Valgkomité 3

Føring av krepseregister, fangstrapportering og

rapportering teinerensk

(Finansiert av fylkesmannen i Oslo og Viken) Kr 11 000 Delt etter innsats Kr 11 000 Delt etter innsats

Sum Kr 21 000 Kr 21 500

Det er gjort en rokade mellom leder og sekretær basert på arbeidsfordeling. Kasserer får et økt beløp for tilskudd til dataverktøy/programvare.

Sak 7 - Medlemsmassen

Orientering ved leder

Antall medlemmer registrert i medlemsdatabase.

2020 - 73 medlemmer

2021-131 medlemmer

 

Post 6 - Kontigent for 2022

Fremlegges av nestleder

Medlemskontigent blir værende på kr.200,-

 

 

Post 7 - Innkomne saker

Frist for innmelding var 12. mai. En sak er mottatt:

Forslag mottatt fra Jan Sundland:

Fredning av kreps for å bedre bestanden. Styre bes gjøre en utredning med forskjellige fredningsalternativer. Eks. fredning i soner, totalfredning en periode eller prøveprosjekt med få fredningsområde.

Det er gitt godkjenning fra forsamlingen til at styret kan jobbe videre med en utredning av ulike alternativer for å de på saker som Krepsetid, anbefale startdato fra 10.-6. august som tiltak for å forhindre spredning av krepsepest fra andre vassdrag. Saker som antall teiner pr.pers/pr. båt er også aktuelle eller å utrede muligheten for sonefredning.

Styret vil se på ulike alternativer som kan anbefales hos statsforvalteren.

 

Post 8 – Valg

Det nye styret 2022:

Verv

Navn

Endring

På valg 2023

Leder

Truls Kristensen

 

Nei

Nestleder

Bjørn Torkild Andreassen

 

Ja

Sekretær

Daniel Nordhaug Arnesen

 

ja

Kasserer

Per Gihle

 

Nei

Styremedlem 1

Harry Pålerud

Ny

Nei

Styremedlem 2

Per Arne Thorsrud

 

Ja

Styremedlem 3

Jonatan Nielsen Rørvik

 

Ja

Varamann

Ineborg Bech

Ny

Nei

Materialforvalter

Jan Sundland

 

 

Revisor 1

Lina Moløkken Gomnes

 

 

Revisor 2

Åge Rørvik

 

Ja

Gjeddef. komité 1

 

 

 

Gjeddef. komité 2

 

 

 

Gjeddef. komité 3

 

 

 

Gjeddef. komité 4

 

 

 

 

 

 

 

(Kandidater til valgkomité utpekes på årsmøte)

 

 

Valgkomité 1

Asbjørn Tolpinrud

Ny

Nei

Valgkomité 2

Terje Steinsæther

 

 

Valgkomité 3

Ole Raymond Lehne

 

 

Harry Pålerud valgt til styremedlem 1 ved akklamasjon.

Ingeborg Bech valgt til vara ved akklamasjon.

Asbjørn Tolpinrud valgt til Valgkomité 1 ved akklamasjon. Øvrige gjenvalgt ved akklamasjon.

Pål Ring og Harald This ble valgt til å underskrive årsmøtereferatet.

 

 

 

 

 

 

Pål Ringi

 

Harald Thiis