This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedtekter

1 Foreningens navn skal være Steinsfjorden fiskeforening.
2 Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og fremme en fornuftig pleie og beskatning av fiskeresursene.
3 Enhver som betaler medlemsavgiften kan bli medlem.
4 Bare de som har betalt medlemsavgiften er stemmeberettiget.
5 Styret skal bestå av formann, viseformann, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer.
Styret bør fortrinnsvis velges blant de medlemmer som har god kjennskap til fisket i Steinsfjorden og Tyrifjorden.
6 Formannen skal sammenkalle til alle møter, styremøter og medlemsmøter. Ved formannens fravær skal viseformannen overta denne funksjonen.
På årsmøtet velges møteleder.
7 Sekretæren skal føre referat over alle foreningens møter og forhandlinger og oppbevare dette. To av årsmøtedeltagerne velges av årsmøtet til å godkjenne årsmøtereferatet ved å underskrive dette.
8 Kassereren skal føre regnskap og fremlegge revidert regnskap på hvert årsmøte.
9 Forandring av foreningens vedtekter kan bare skje med 2/3 flertall blant de  stemmeberettige medlemmene på årsmøte eller på ekstraordinært  årsmøte.
10 Årsmøtet holdes innen Mars måned og sammenkalles med minst 14 dagers varsel.
Andre møter sammenkalles av styret på samme måte når dette er nødvendig eller et flertall av medlemmene finner det nødvendig.
11 Valgkomité på tre medlemmer velges for 2 år av årsmøtet. To revisorer velges for to år av gangen.

Vedtatt på årsmøtet 22.februar 1980